İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygıları ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Feride Bacanlı, Mustafa Sürücü

Özet


Bu araştırmanın amacı ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sınav kaygıları ve karar verme stillerini cinsiyete göre incelemektir. Bunun yanı sıra, bu öğrencilerin karar vermeyle başa çıkmada kullandıkları karar verme stillerinin sınav kaygılarını yordayıp yordamadığını incelemektir.Çalışma grubu, Ankara İli Çankaya, Keçiören ve Sincan ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 5 resmi ve 2 özel ilköğretim okulunda öğrenim gören 425 (230 kız 195 erkek) öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş ranjı 13-15 arasında değişmektedir. Araştırmada veriler Ergen Karar Verme Ölçeği: EKVÖ (Çolakkadıoğlu, 2003), Sınav Kaygısı Ölçeği: SKÖ (Öner, 1989) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır.Araştırmanın sonuçları 8. sınıftaki kız öğrencilerin sınav kaygılarının erkeklerinkinden anlamlı olarak daha yüksek olduğunu göstermiştir. Karar verme ile başa çıkmada kullanılan uyumsuz stiller açısından kızlar ve erkeklerin anlamlı olarak farklılaştıkları, ancak uyumlu stiller açısından farklılaşmadıkları bulunmuştur. Ayrıca, bu araştırmanın sonuçları ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin karar verme ile başa çıkmada kullandıkları stillerin sınav kaygıları ile sınav kaygısının Kuruntu ve Duyuşsallık öğelerinin önemli yordayıcıları olduğunu göstermiştir. Bulgular ilgili literatüre dayanılarak tartışılmış, gelecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


sınav kaygısı , karar verme stilleri , ergen

Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2013Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi DergisiTüm Hakları Saklıdır